کابل ایکس انرژی X-110

طول 100 CM
نوع کابل USB TO Micro

جنس

PVC  Jacket

طول سیم های داخل  کابل

43*0.08*2+12*0.08*2 OD: 3.5mm

جریان over 2A
سایرمشخصات

کابل شارژ وانتقال دیتا