فرم شکایات

**این قسمت توسط مشتری تکمیل گردد**

نام مشتری:                                                نام شرکت :                                    شماره ملی:                                        تاریخ مراجعه :                            شماره  درخواست :                                   تلفن  ثابت :                                                                  تلفن همراه :

£ تلفنی              £کتبی             £حضوری                                     £نتیجه نظرسنجی           £  سایر : .......................................................... ................................................................................................................................................................................................... .......................................................... ............................................................................................................................................................ ..........................................................

شرح شکایت:

 

 

                                                                                                                                                                تاریخ و امضاء:

**این قسمت توسط شرکت تکمیل گردد**

این فرم توسط اینجانب                                  تحویل گرفته شد و برای بررسی در تاریخ                      تحویل مدیر شرکت گردید.                                                

                                                                                              

                                                                                                                 تاریخ و امضاء مدیر:

بررسی و ارزیابی شکایت توسط مدیر شرکت و افراد مرتبط:

 

 

 

آیا شکایت وارد است؟          £ بله             £ خیر                                                                                          تاریخ و امضاء مدیر :

آیا نیاز به اقدام اصلاحی دارد؟              £ بله             £ خیر 

شماره فرم اقدام اصلاحی :                                                                                                                          تاریخ و امضاء مدیر:   

تعیین اقدامات لازم:

شرح اقدامات

مسئول انجام

مهلت انجام

 

 

 

                                                                                                                                                                                         تاریخ و امضاء مدیر  / مدیر فنی:

شرح اقدامات انجام شده:                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                           تاریخ و امضاء مدیر  :

نظر مدیر عامل شرکت:

آیا اقدامات مناسب انجام شده است؟   £ بله       £ خیر

اقدامات بعدی مورد نیاز:

                                                                                                                                                                                  تاریخ و امضاء مدیر :

رسیدگی به شکایت واصله مطابق با اقدامات مندرج در بالا درتاریخ                     به اتمام رسیده ودر تاریخ                   توسط مدیر شرکت به مشتری اطلاع رسانی شده و رضایت مشتری  £ جلب شده است   £ جلب نشده است.                                                    تاریخ و امضاء مدیر  :