کابل ایکس انرژی X-122

 

طول 200 CM
ضخامت 3.5 mm
نوع کابل USB to lightning 

جنس

PVC Jacket

طول سیم های داخل  کابل ,(15/0.10BC)*2Core+(8/0.10B C)*2Core OD3.5mm
جریان 2A-2.4A
سایرمشخصات

کابل شارژ وانتقال دیتا