کابل ایکس انرژی X-112

طول 200 CM
نوع کابل USB to Micro

جنس

PVC  Jacket

طول سیم های داخل  کابل

(15/0.10BC)*2Core+(8/0.10B C)*2Core OD3.5mm

جریان 2A-2.4A
سایرمشخصات

کابل شارژ وانتقال دیتا