کابل ایکس انرژی X-123

 

طول 200 CM
ضخامت 3.5 mm
نوع کابل USB to Type-C 

جنس

PVC Jacket

طول سیم های داخل  کابل ,(15/0.10BC)*2Core+(8/0.10BC )*2Core
جریان 2A-2.4A
سایرمشخصات

کابل شارژ وانتقال دیتا