کابل ایکس انرژی X-216


Audio Cable

طول 100 CM
ضخامت 2.8 mm
نوع کابل Cable AUX.AUDIO

جنس

PVC Jacket

طول سیم های داخل  کابل 8/0.0/8*3Core
سایرمشخصات

قابلیت اتصال به CD Player.PC
 استریوها و تلویزیون