کابل ایکس انرژی X-101

 طول : 100CM
ضخامت :3.5mm  
کابل Micro USB(اندروید)
PVC Jacket
(15/0.10BC)*2Core
(8/0.10BC)  *2Core
جریان:2A-2.4A
کابل شارژ وانتقال دیتا


Round Style