کابل ایکس انرژی X-101

Round Style

طول 100 CM
ضخامت 3.5 mm
نوع کابل Micro USB(Android)

جنس

PVC Jacket

طول سیم های داخل  کابل (15/0.10BC)*2Core
(8/0.10BC)  *2Core
جریان 2A-2.4A
سایرمشخصات

کابل شارژ وانتقال دیتا