کابل ایکس انرژی X-202


Fashion Flat

طول 100 CM
ضخامت 1/8.5/8 mm
نوع کابل Cable Micro USB(Android

جنس

TPE Jacket

جریان 2.4A
طول سیم های داخل  کابل (27/0.10TC)*2Core
(11/0.10TC)*2Core
سایرمشخصات

GOLD Connector . کابل شارژ وانتقال دیتا